FUNDAMENTOS

- Rei:

- Tori:

- Uke:

- Kumi Kata:

- Shisei:

- Shin Tai

- Tai Sabaki:

- Ukemis:

- Kuzushi:

- Tsukuri

- Kake

Saludo

El que ejecuta

El que recibe

Agarre

La postura

Caídas

Desequilibro

Preparación

Proyección

Desplazamientos

- Tandoku Renshu:

- Sotai Renshu:

- Uchi Komi:

- Randori

- Yaku Soku Geiko:

- Kakari Geiko:

- Renraku Waza:

- Shai:

Estudio Solo.

Estudio con compañero.

Repetición de las técnicas.

Práctica libre.

Estudio desplazamiento.

Ataques y Defensa.

Combinaciones.

Competición.

Información sobre las reglas de competición

Diferentes oportunidades para entrar en las técnicas

Conocmiento de las reglas de competición

Nage No Kata

Ejecución de:

Te Waza | Koshi Waza | Ashi Waza | Ma Sutemi Waza | Yoko Sutemi Waza

NAGE - WAZA

(técnicas de proyección)

ASHI WAZA

(Pierna)

DE ASHI HARAI

KOSHI WAZA

(Cadera)

O GOSHI

O SOTO GARI

TSURIKOMI GOSHI

HIZA GURUMA

TSURI GOSHI

KO UCHI GARI

O UCHI GARI

KOSHI GURUMA

SASAE

TSURIKOMI ASHI

KO SOTO GAKE

UKI GOSHI

O SOTO OTOSHI

OKURI ASHI HARAI

HARAI GOSHI

HANE GOSHI

UCHI MATA

O SOTO GURUMA

USHIRO GOSHI

KO SOTO GARI

O GURUMA

SODE TSURIKOMI GOSHI

KO UCHI MAKIKOMI

ASHI GURUMA

KUBI NAGE

HARAI TSURIKOMI ASHI

ASHI GURUMA

O UCHI GAESHI

O SOTO GAESHI

TSUBAME GAESHI

UTSURI GOSHI

OBI OTOSHI

TE WAZA

(Brazo - Hombro)

IPPON SEOI NAGE

MOROTE SEOI NAGE

TAI OTOSHI

SEOI OTOSHI

UKI OTOSHI

KATA GURUMA

TE GURUMA

UCHI MATA SUKASHI

MOROTE GARI

SUKUI NAGE

SUMI OTOSHI

KUCHIKI TAOSHI

KIBISU GAESHI

SUTEMI WAZA

(Sacrificio)

Mayores de 12 años

TOMOE NAGE

TANI OTOSHI

YOKO TOMOE NAGE

SOTO MAKIKOMI

SUMI GAESHI

YOKO GURUMA

YOKO OTOSHI

URA NAGE

UKI WAZA

YOKO WAKARE

YOKO GAKE

DAKI  WAKARE

HANE MAKIKOMI

NE WAZA

(trabajo de suelo)

OSAE WAZA

(inmovilización)

SHIME WAZA

(Extrangulaciones)

KANTSETSU WAZA

(Luxaciones)

Otras técnicas

NE WAZA

KUZURE KESA GATAME

KAMI SHIHO GATAME

YOKO SHIHO GATAME

TATE SHIHO GATAME

Mayores de 12 años

Grupo

JUJI JIME

Grupo

UDE GARAMI

HON KESA GATAME

KUZURE KAMI SHIHO GATAME

KUZURE YOKO SHIHO GATAME

KUZURE TATE SHIHO GATAME

Grupo

OKURI ERI JIME

Grupo

KESA GATAME

Grupo

HADAKA JIME

Grupo

JUI GATAME

Grupo

UDE GATAME

Grupo

KAMI SHIHO GATAME

Grupo

KATA HA JIME

Grupo

HIZA GATAME

Grupo

YOKO SHIHO GATAME

Grupo

KATA TE JIME

Grupo

TATE SHIHO GATAME

Grupo

MOROTE JIME

Grupo

WAKI GATAME

Grupo

HARA GATAME

Grupo

UKI GATAME

Grupo

SUKOMI JIME

Grupo

TE GATAME

Grupo

ASHI GATAME JIME

Grupo

ASHI GATAME

Preparación de trabajo NE WAZA

 

2020 © Antonio Jiménez

Dojo Tamashi

Carrer de l'Esport, 9, Esplugues de Llobregat