Logo Judo Dojo Tamashi x15.png

Nage No KAta

Te Waza
Te Waza
Koshi Waza
Koshi Waza
Ashi Waza
Ashi Waza
Ma Sutemi Waza
Ma Sutemi Waza
Yoko Sutemi Waza
Yoko Sutemi Waza